Индустрии

АРКОД

Платежна агенција за земјоделство која воведе систем кој го бележи вистинското користење на земјоделско земјиште врз основа на фотографии од воздух.

AРКОД на земјоделците им носи две клучни предности: поедноставно поднесување на барањето за субвенции и нивнтот транспарентно користење.

Решение

АРКОД (анг. LPIS-Land Parcel Identification System) е систем за идентификација на земјишни парцели, односно евиденција за користење на земјоделско земјиште.
Вака уреден и транспарентен систем е предуслов за добивање субвенции од ЕУ за земјоделско производство. Овој проект е финансиран од Светската банка.

Технологија

АРКОД е ГИС-систем кој ги користи снимките од воздух, односно дигитални карти и е воспоставен за целата територија на РХ.
Имплементација на системот го вклучува развитокот на софтверското решение за идентификација на земјоделските површини, како и интеграција со постоечки системи во Агенцијата, едукација на вработените и партнерите, како и изградба на центарот за податоци и опремување на подрачните канцеларии.

Други проекти од тековната група