Индустрии

е-градинки

Градот Пула воведе информатички систем за транспарентно управување со процесот на запишување во градинките.

Со воведувањето на системот е укинато рачно, несигурно и скапо собирање на податоци, се олеснва работата на вработените, а родителите имаат едноставен преглед во целата постапка.

Решение

Запишувањето во градинка се врши централизирано по електронски пат, преку апликација е-градинки според приоритетна листа на поени, што значи дека родителите аплицираат за прием само еднаш, така што не е потребно посебно да ги носат документите во секоја градинка.
Градот Пула сега има пристап до сите податоци во реално време, а тоа овозможува изработка на извештаи според различни критериуми.

Технологија

информатичкиот систем е поврзан со системот на Министерството за внатрешни работи, со што се овозможува автоматска и безплатна проверка на ОИБ и на податоците за престојувалиште на децата и родителите.
Системот е базиран врз Microsoft технологија; решението ја користи SQL база на податоци, како и заштитен веб-сервис за поврзување со системот на Министерството за внатрешни работи.