ИКТ решенија

ДЕЛОВНИ ПРОЦЕСИ - Со компјутеризација на деловни активности до извонредност

ERP - основните бизнис процеси

Бизнис софтвер кој вклучува клиенти, доставувачи и деловни партнери во бизнис процесите

SAP ERP (Enterprise Resource Planning) претставува решение што овозможува употреба на сите потребни и расположливи функционалности и алатки како што се  self-serving апликации, сеопфатна аналитика, финансии, управување со човечки ресурси, логистика и корпоративни услуги.

Предности

Целта на SAP ERP решение е да обезбеди персонализиран интерфејс, портали, мобилни апликации и алатки кои на вработените им овозможуваат поефикасно извршување на работните задачи, а на раководството обезбедуваат квалитетни информации, како темел за стратешко одлучување.
Решението овозможува "поглед од 360°" на компанијата, бидејќи автоматизира финансиско и менаџерско сметководство како и управувањето на финансискиот набавен синџир.

Технологија

КИНГ ИЦТ, како партнер на фирма SAP Хрватска, имплементира SAP ERP решенија кои се базираат на SAP NetWeaver технологија.
Тим на SAP експерти од КИНГ ИЦТ реализирал бројни комплексни  SAP проекти, а на корисниците им обезбедуваме целосна поддршка за SAP бизнис решенија, од имплементација до одржување.

Референци

SAP ERP за подобро деловно работење

Хрватски железници во своето деловно работење имаат воведено SAP ERP систем со цел подобро планирање и управување со ресурсите на компанијата

Повеќе