ИКТ решенија

ИНФРАСТРУКТУРА - Оптимизација на информатички ресурси

Градење на центар на податоци

Центарот за податоци содржи и управува со серверски податоци, сите апликации и ИТ системи

Решение е наменето за компании кои градат нови деловни простори, компании кои централизираат деловно работење со цел оптимизирање на просторот и бизнисот и компании кои сакаат да го надградат постоечкиот центар за податоци.

Предности

Модерниот центар за податоци е ефикасен преку употреба на енергетски ефикасни технологии, лесно се надградува за да го следи растот на бизнисот, одржувањето е едноставно, без прекини во работата, заштитен е од поплава, пожар или кражба.

Сите фази на имплементација на центарот за податоци ги изведуваат сертифицирани работници на КИНГ ИЦТ.

Технологија

КИНГ ИЦТ има искуство во проектирање на центри за податоци, нивна изградба, опремување со висока технологија, обезбедување на просториите, опремата и централно управување со инфраструктурата на центарот за податоци. Исто така, според корисничките барања и деловни потреби даваме совети и во центри за податоци инсталираме сервери, уреди за складирање и активна мрежна опрема

Референци

Центарот за податоци за ТВ-станица

Изградба на центар за податоци за телевизијата Ал Џезира Балканс (Al Jazeera Balkans)

Повеќе