ИКТ решенија

ПЕРСОНАЛ - Управување и развој на човечки ресурси

ХРплус

Решение за управување со човечките ресурси

ХРплус решението е лесно прилагодливо кон специфичните потреби на корисниците. Прилагодливо е и спрема законските прописи, а со тоа се овозможува унифицирано управување со човечките ресурси и кога работите во неколку држави.ХРплус се интегрира со апликациите што компанијата веќе ги користи и овозможува различни симуации и извештаи.

Предности

ХРплус на раководството му овозможува преглед на кадровските податоци во врска со вработените, пресметка за надоместоците, преглед и планирање на сите трошоци во врска со вработените итн.
Додека на вработените ова решение им овозможува едноставен преглед на документите и податоците во врска со нивната работа во компанијата и интерактивно учество во процесите.

Технологија

КИНГ ИЦТ го имплементира HRplus, сопствено развиено софтверско решение за управување со човечките ресурси. Од базата на податоци, апликациски сервери, развојни алатки и портал за вработените, решението се темели врз најмодерните Oracle технологии, до кои КИНГ ИЦТ има пристап како сертифициран Oracle партнер.

Референци

ХРплус - управување со човечки ресурси

М САН групацијата воведе софтверско решение за поддршка на процесите со човечки ресурси

Повеќе

Други решенија од тековната група