Индустрии

ХРплус - управување со човечки ресурси

М САН групацијата воведе софтверско решение за поддршка на процесите со човечки ресурси

ХРплус решение овозможува системска поддршка на управување со човечките ресурси со исклучително широка мрежа на различни поделби. До денес, врз иста основа и во ист унифициран систем, се вклучени сите фирми на М САН групацијата, вкупно 26.

Решение

Од едно место се прави пресметка за плати за сите фирми во 6 земји. Исто така, сите вработени преку веб-порталот можат самостојно да поднесуваат барања за слушбени патувања, враќање на трошоци, годишен одмор, промена на лични податоци и слично.
Имплементација на системот опфаќа воведување на следните модули: основен модул, управување со времето, пресметка на плати, документи и веб-портал.

Технологија

ХРплус софтверското решение за управување со човечки ресурси е развиено во рамките на КИНГ ИЦТ врз основа на Oracle технологија.
ХРплус решение се интегрира со апликации кои компанијата веќе ги употребува, така што овозможува различни симулации и извештаи.

Решенија користени во проектот

ХРплус

ХРплус решението е лесно прилагодливо кон специфичните потреби на корисниците. Прилагодливо е и спрема законските прописи, а со тоа се овозможува унифицирано управување со човечките ресурси и кога работите во неколку држави.ХРплус се интегрира со апликациите што компанијата веќе ги користи и овозмож …

Повеќе