Индустрии

ИАКС

Платежна агенција за земјоделство која воведе информатичкиски систем за распределба и следење на субвенции во земјоделството.

Приспособувањето во земјоделскиот сектор, за да се обезбеди спроведување на заедничката земјоделска политика, имаше значајна улога на патот на Хрватска кон ЕУ.

Решение

Интегриран административен и контролен систем (ИАКС) ги содржи вистинските информатичкии за ресурсите на земјоделците и исплата на субвенции во земјоделството. Податоците се користат за административни цели, но исто така и за изработка на анализи со кои може поефикасно да се донесуваат одлуки и да се  спроведува земјоделската политика.
Земјите членки на ЕУ само, со помош на ИАКС ги доделуваат, следат и контролираат плаќањата на земјоделците, како и директните исплати, вклучувајќи  и спроведување мерки за рурален развој поврзани со земјоделски површини.

Технологија

Имплементација на системот го вклучува развојот на софтверското решение, како и интеграција на финанскиот модул на системот за плаќање и известување на ЕУ.
Во проектот кој е финансиран преку ИПА-фондовите на ЕУ, направена е ревизија и подобрување на деловните процедури што се поврзани со субвенции, како и едукација на повеќе од 600 работници и 800 земјоделци.

Други проекти од тековната група