Индустрии

Компјутеризација на јавните набавки

Хрватските железници воведоа решение за контрола на спроведување на постапката за јавни набавки

Решението го опваќа процесот од отпчнување на постапка во согласност со дефиниран план за јавни набавки до склучување на договори. Истото овозможува пристап до ажурираните податоци за сите чекори на јавната набавка.

Решение

Хрватските железници го подобрија постоечкиот начин за спроведување на постапката на јавна набавка во целост. Решението овозможува увид во текот, цената, времетраењето на набавката на документите кои се потребни за спроведување на постапката. Исто така, достапни се причините за избор или одбивање на одделни понудувачи.

Технологија

Компјутеризација на процесот на јавни набавки се базира врз софтверско решение за управување со документи (DMS). Решението е развиено на activeManager платформа во КИНГ ИЦТ.

Решенија користени во проектот

е.Јавни набавки

e.Јавните набавки се решение за контролирано спроведување на постапките за набавки на стоки, работа и услуги согласно Законот за јавни набавки. Решението го покрива процесот од започнување на постапката, според дефиниран план за набавки, сè до склучување на договорот. Крајната цел на процесот …

Повеќе