Општи информации

Име на компанијата:

КИНГ ИЦТ дооел Скопје, друштво за производство на компјутери и други деловно информатички услуги

Скратено:

КИНГ ИЦТ д.о.о.е.л.

Директор:

 Игор Катушевски

ЕМБС:

 6325270

ЕДБ:

4030008020265

Жиро сметка:

210-0632527001-98 НЛБ Тутунска банка