Политика на системот за управување

Политика на информатичка сигурност

Природата на деловно работење на КИНГ  ИЦТ бара размена на информации, како внатрешно така и со надворешни клиенти, партнери и другите заинтересирани страни. За да се одржи континуитетот на нашето деловно работење, важно е да се преземат мерки …

Политика на животната средина

Во КИНГ ИЦТ сме свесни дека оддржливостa на нашето деловно работење зависи од хармоничниот однос со сите акционери на нашата организација. Настојуваме целосно да ги разбереме нивните сегашни и идни потреби, како и сите аспекти на влијание на нашите о …

Политика за квалитет

Во КИНГ ИЦТ сме свесни дека успехот на нашето деловно работење зависи од задоволството на нашите клиенти. Затоа доследно ќе настојуваме во потполност да ги разбереме сегашните и идните потреби на купувачите, да ги исполниме нивните барања и да ги над …