Индустрии

Пријава на високообразовните институции

За МЗОС и Националниот центар за евалуација на образованието, развиен е информатичко-административниот систем за прием на високообразовните институции во РХ.

Две важни работи во образованието во РХ се случија 2009 година - воведена е државната матура и информатизирана е пријавата на испити за државна матура, како и пријавата на идните студенти во високообразовните институции.

Решение

Националниот информатички систем за пријава во високообразовните установи се врши преку интернет-страница на www.postani-student.hr
Сите податици и резултати се обработуваат по електронски пат, што значи дека секој млад човек во важни моменти за својата иднина, како што е полагање на државната матура и упис на вискообразовна установа може да смета на јасни правила, еднакви за сите.

Технологија

информатичко-информативен систем за прием на високообразовните установи во РХ е развиен во соработка со партнерите на Microsoft технологии. Решението користи Microsoft SQL сервер за управување со база на податоци, а веб-апликациите се направени во NET технологија и се извршуваат на веб-фарма, која е заедничка и за други системи од национално значење.