Проекти во индустријата

Системот за продажба и резервациja на билети

Новиот систем за продажба на билети е базиран на модерната технологија, која е во согласност со потребите на модерните корисници

Систем за интероперабилност

Брзата и доверлива размена на информации помеѓу државните органи е појдовната точка за ефикасно извршување на нивните задачи и надлежности.

ДМС во државната администрација во Р.Македонија

Подобрување на оперативната ефикасност на државните институции и подигнување на квалитетот на административните услуги кон граѓаните и приватниот сектор.

Следење на резултатите од маркетиншката активност

Прецизен и брз увид во влијанието на маркетиншките активности врз посетеноста на продажните места

Ефикасно и економично користење на енергија

Управување со потрошувачката на енергија и намалување на трошоците

SAP ERP за подобро деловно работење

Хрватски железници во своето деловно работење имаат воведено SAP ERP систем со цел подобро планирање и управување со ресурсите на компанијата

ИАКС

Платежна агенција за земјоделство која воведе информатичкиски систем за распределба и следење на субвенции во земјоделството.

Центарот за податоци за ТВ-станица

Изградба на центар за податоци за телевизијата Ал Џезира Балканс (Al Jazeera Balkans)

Современа наплата на јавниот превоз

Загребскиот електричен трамвај (ЗЕТ) постигна поголема ефикасност во наплатата на карти и управување со сообраќајот.

Пријава на високообразовните институции

За МЗОС и Националниот центар за евалуација на образованието, развиен е информатичко-административниот систем за прием на високообразовните институции во РХ.

е-градинки

Градот Пула воведе информатички систем за транспарентно управување со процесот на запишување во градинките.

АРКОД

Платежна агенција за земјоделство која воведе систем кој го бележи вистинското користење на земјоделско земјиште врз основа на фотографии од воздух.

Ематица

За Хрватска академска и истражувачка мрежа (CARNet) и МЗОС е развиен информатички систем за евиденција на податоци за учениците, институциите, вработените, наставните програми, како и за превозот на учениците.

Компјутеризација на јавните набавки

Хрватските железници воведоа решение за контрола на спроведување на постапката за јавни набавки

Управување со услугите на терен

Хрватскиот автоклуб воведе софтверско решение за управување со повикувачкиот центар и координација со вработените на терен.

ХРплус - управување со човечки ресурси

М САН групацијата воведе софтверско решение за поддршка на процесите со човечки ресурси