Индустрии

Систем за интероперабилност

Брзата и доверлива размена на информации помеѓу државните органи е појдовната точка за ефикасно извршување на нивните задачи и надлежности.

ДМС во државната администрација во Р.Македонија

Подобрување на оперативната ефикасност на државните институции и подигнување на квалитетот на административните услуги кон граѓаните и приватниот сектор.