Индустрии

Пријава на високообразовните институции

За МЗОС и Националниот центар за евалуација на образованието, развиен е информатичко-административниот систем за прием на високообразовните институции во РХ.

е-градинки

Градот Пула воведе информатички систем за транспарентно управување со процесот на запишување во градинките.

Ематица

За Хрватска академска и истражувачка мрежа (CARNet) и МЗОС е развиен информатички систем за евиденција на податоци за учениците, институциите, вработените, наставните програми, како и за превозот на учениците.