Индустрии

ИАКС

Платежна агенција за земјоделство која воведе информатичкиски систем за распределба и следење на субвенции во земјоделството.

АРКОД

Платежна агенција за земјоделство која воведе систем кој го бележи вистинското користење на земјоделско земјиште врз основа на фотографии од воздух.