ИКТ решенија

ДЕЛОВНИ ПРОЦЕСИ - Со компјутеризација на деловни активности до извонредност

Управување со документи (DMS)

Документациски системи заштедуваат време!

Хартиeн документ се заменува со електронски, се забрзуваат процесите, се зголемува достапноста на документи – тоа го овозможува системот за управување со документи и деловни процеси.

Предности

Документациски системи заштедуваат време во пронаоѓање и обработка на документацијата, како и во обработка на секој документ, а архивирањето и подоцнежен пристап до архивирани документи е посигурен и полесен.
Решението е наменето за компании кои секојдневно користат многу различни документи, а во прегледувањето или одобрувањето на документите се вклучени повеќе вработени.

Технологија

КИНГ ИЦТ ги развива системите за управување со документи и деловните процеси според барањата на корисниците, за стандардизирани деловни процеси се развиени унифицирани решенија кои може да се имплементираат во пакет или одделно; како што се: e.Сметки, e.Договори, е.Јавни набавки, итн.
DMS решенијата кои ги имплементира компанијата КИНГ ИЦТ се базираат  на сопствени aktivManager платформи, како и на ЕМС Documentum платформата.

Референци

Компјутеризација на јавните набавки

Хрватските железници воведоа решение за контрола на спроведување на постапката за јавни набавки

Повеќе