Новости

ВО САРАЕВО ГИ ПРЕТСТАВИВМЕ КОНЦЕПТИТЕ НА ТЕХНИЧКА ЗАШТИТА


Во рамките на Конференцијата XV Денови на криминалистички науки, 2 октомври 2015 година беше одржана Меѓународна научна конференција насловена како „Криминологија и криминалистика во функција на управување со квалитетот На системи за безбедноста“. Конференцијата беше организирана од страна на Факултетот
криминалистика, криминологија и студии по безбедност од Сараево.


На конференцијата присуствуваа најрелевантни лица од БиХ во областа на криминалистика, криминологија и безбедност, како и гости од Хрватска, Србија, Словенија, Македонија, Косово, итн.
 

Во рамките на програмата, презентација на тема „Напредни интеграциски концепти на системот за техничка заштита“ ја одржа Матија Мандиќ, директор на секторот за Техничката сигурност и пасивни мрежни решенија во КИНГ ИЦТ. На учесниците на конференцијата, претставено е и гледиште на КИНГ ИЦТ во насока на модерните системи за безбедност, исто така, беа презентирани и идеи во контекст на комплетна интеграција на системи за техничка заштита. Посебен акцент е даден на примери од пракса, и предностите кој ги дава таков синергистички пристап кон безбедноста.

Повеќе на конференција на http://www.fkn.unsa.ba/
Повеќе за системи за безбедност на сајтот http://www.king-ict.com.mk/sistemi-za-tehnicka-zastita

Во рамките на Конференцијата XV Денови на криминалистички науки, 2 октомври
2015 година беше одржана Меѓународна научна конференција насловена како
„Криминологија и криминалистика во функција на управување со квалитетот
На системи за безбедноста“. Конференцијата беше организирана од страна на Факултетот
криминалистика, криминологија и студии по безбедност од Сараево.

На конференцијата присуствуваа најрелевантни лица од БиХ во областа
на криминалистика, криминологија и безбедност, како и гости од Хрватска,
Србија, Словенија, Македонија, Косово, итн.

Во рамките на програмата, презентација на тема „Напредни интеграциски
концепти на системот за техничка заштита“ ја одржа Матија Мандиќ, директор
на секторот за Техничката сигурност и пасивни мрежни решенија во КИНГ ИЦТ.
На учесниците на конференцијата, претставено е и гледиште на КИНГ ИЦТ во насока на модерните системи за безбедност, исто така, беа презентирани и идеи во контекст на комплетна интеграција на системи за техничка заштита. Посебен акцент е даден на примери
од пракса, и предностите кој ги дава таков синергистички пристап кон безбедноста.

Повеќе на конференција на http://www.fkn.unsa.ba/
Повеќе за системи за безбедност на сајтот http://www.king-ict.com.mk/sistemi-za-tehnicka-zastita